Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

firma BláhaKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Obecné informace

 

Závěrečné zkoušky

 

Zkouška písemná:


Trvá 240 minut, žáci si volí ze tří témat, vybrané téma pak samostatně zpracují.

 

Zkouška ústní:


Téma si žák vylosuje z 25-ti možných témat. Žák má 15 minut na přípravu a stejně dlouho trvá samotné zkoušení. Jeho součástí je i otázka ze světa práce.

 

Zkouška praktická:

 

Zkouška je komplexní odborná, jejím účelem je zjistit, jak si žáci osvojili dovednosti a vědomosti v rozsahu odborného výcviku podle školního vzdělávacího programu.Instruktor OV při zahájení zkoušky nechá žákovi vylosovat témata dle seznamu témat určených pro praktickou zkoušku ředitelem školy.Zkouška je stanovena na jeden až dva dny dle učebního oboru. V jednom dni trvá max. 7 hodin

§ 5
Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

žádost o opravnou zkoušku ke stažení

 

Hodnocení a klasifikace žáků ZZ:


Při hodnocení výsledků vzdělávání se vědomosti a dovednosti jednotlivých částí zkoušky,  klasifikují pěti stupni prospěchu:

        1 - výborný

        2 - chvalitebný

        3 - dobrý

        4 - dostatečný

        5 - nedostatečný

 

Hodnocení a klasifikace ústního zkoušení: stupeň osvojení a jistoty, s níž žák učivo ovládá schopnost samostatného logického myšlení pro daný obor úroveň vyjadřování


Vědomosti, dovednosti a návyky se hodnotí jednotlivými stupni prospěchu takto:

Stupeň 1 – výborný  

Žák, který bezpečně ovládá učivo, projevuje se pohotově a má logické  myšlení, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou bez zásahu zkoušejícího. Jeho vnější projev je bez závad.

Stupeň 2 – chvalitebný  

Žák, který ovládá učivo, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, dovede bez potíží a správně odpovědět na danou podotázku, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí s občasným zásahem zkoušejícího.

Stupeň 3 – dobrý  

Žák ovládá v podstatě učivo tak, že na ně může bez obtíží odpovědět na základě vhodně položených podotázek, v myšlení je méně samostatný ale s pomocí zkoušejícího dokáže vysvětlit konkrétní problém, při vyjadřování k  řešení problému se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem zkoušejícího dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.

Stupeň 4 – dostatečný  

Žák, který má ve znalostech učiva zásadní mezery, takže na tyto znalosti a vědomosti nemůže navazovat, není samostatný, dopouští se zásadních chyb, které napravuje jen se značnou pomocí zkoušejícího, vyjadřuje se velice nejistě a nesprávně.

Stupeň 5– nedostatečný  

Žák, který má ve znalostech učiva takové mezery, že nemůže navázat na jakékoliv řešení problému, na otázky zkoušejícího nedokáže správně odpovědět, není schopen odpovědět ani s velkou pomocí zkoušejícího.

 

Zkušební otázky bloku „Obecný přehled ze světa práce“

- jsou v projevu žáka stanoveny s časovým limitem  2 až 4 minuty. Hodnocení  otázek ovlivňuje  celkové hodnocení projevu žáka max. v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje z odborného tématu, je klasifikován stupněm 5, i když z uvedeného bloku odpověděl správně.

 

 

 

 

 

 

 


Předchozí stránka: Závěrečné učňovské zkoušky
Následující stránka: Otázky ze světa práce