Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Autotronik

Kód oboru: 39-41-L/01
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
  (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku) (Kód: L/0)
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (Kód: 39)
Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce
Délka studia: 4 roky - denní studium
  2 roky - zkrácené studium
   

 

Zde si prohlédněte video oboru

 

  Přihlášku ke studiu vyplňte zde

 

Charakteristika přípravy v oboru    

Žáci se naučí diagnostikovat s použitím moderních přístrojů technický stav motorových vozidel, seřizovat, opravovat, provádět údržbu, servisní činnosti a zkoušky jejich agregátů, stanovovat potřebu a způsoby provedení oprav, plánovat potřebu náhradních dílů apod. Musí proto mít značné teoretické vědomosti, a to jak technické (dobře znát různé součásti vozidel, principy jejich funkce a možnosti závad, principy, funkci a použití diagnostických přístrojů), tak z oblasti ekonomiky a plánování
automobilového opravárenství. V dílnách si osvojí základní řemeslné dovednosti: naučí se základům ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, základům montážních prací a diagnostickým postupům, v laboratořích dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností efektivitu vynaložených nákladů a možné vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání
- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok
- dodání stanovené dokumentace uchazečem v souladu § 60 zákona 561/2004 v platném znění, a uzavření smlouvy o vzdělávání
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti ve smyslu Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání /211/2010/
(k posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrovaný
praktický lékař žáka s ohledem na požadavky oboru).
Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
Kategorizace:
- Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
- Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Praktická část vyučování

Vzhledem k tomu, že praktické vyučování probíhá u soukromých subjektů, škola nezajišťuje vyučování pro žáky se zdravotním postižením, tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým.        

Organizace výuky

Denní forma studia

Žáci docházejí denně na vyučování.
V 1.ročníku 1x za čtrnáct dnů probíhá praktické vyučování v rozsahu dvou dnů
Ve 2. a 3.ročníku týden teoretického vyučování střídá týden praktického vyučování
Ve 4. ročníku probíhá pouze teoretické vyučování

Učební plán  si můžete prohlédnout na samostatné stránce.

Denní forma - zkráceného studia

Dvouleté studium pouze  pro absolventy jiných oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
Žáci docházejí denně na vyučování.
V 1. a ve 2. ročníku střídá týden teoretického vyučování   týden praktického vyučování

Učební plán  si můžete prohlédnout na samostatné stránce.

 

Uplatnění absolventů v oboru


Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci připravení především diagnostikovat a posuzovat technický stav silničních vozidel, stanovovat potřebu oprav silničních vozidel a jejich rozsah, seřizovat, ošetřovat, opravovat a provádět jízdní zkoušky opravených vozidel, volit způsob přezkoušení a předání vozidla, zjišťovat při pohovoru se zákazníky pravděpodobné závady vozidel a odhadovat předpokládanou cenu opravy, zpracovávat dokumentaci o přijetí vozidla do opravy a předávat opravená vozidla zákazníkům; mohou tedy pracovat jako technici, automechanici a řídící pracovníci v autoservisech, v dílnách dopravních, zemědělských a jiných firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, jako prodejci automobilní techniky apod. Mohou se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel či v organizaci uvedených činností. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech automobilního, případně strojírenského či elektrotechnického zaměření, nebo i v oborech informatiky a výpočetní techniky.

 


Předchozí stránka: Učební plán
Následující stránka: Učební plán denní formy studia