Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Dokumenty Výchovného poradce

Tyto dokumenty slouží pro potřeby školy, rodičů a žáků. Jsou souhrnem návodů a opatření k porozumění fenoménu šikany, možnostem, jak jí předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k jeho výskytu dojde.
Dokumenty řeší primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:
a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
b) záškoláctví
c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
e) spektrum poruch příjmu potravy
f) negativní působení sekt
g) sexuální rizikové chování

Rodičům je také k dispozici dokument: „Strategie předcházení školní neúspěšnosti a Krizový plán školy", který popisuje konkrétní řešení vzniklého problému.

Dokumenty jsou vydávány v souladu s charakterem naší školy:

Počet žáků: cca 90
Kontakt: tel.: +420 620 368 189,
e-mail : sekretariat@soskv.cz, stehlikova@soskv.cz
www.soskv.cz

Školní poradenské pracoviště:
Ing. Jiří Juránek - ředitel školy
Eva Stehlíková - výchovný poradce, ŠMP
Třídní učitelé

Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s odborníky a odbornými centry. Je možné ho navštívit v pracovní době od 8,00hod.

Dokumenty:

Minimální preventivní program

Krizový plán školy

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Školní program proti šikanování

Šikanování učitelů

Seznam použité literatury a užitečné odkazy


Poslední aktualizace:15.5.2018


Předchozí stránka: Žádost o kopii dokumentu
Následující stránka: Pracovní pozice pro učitele