Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Elektrikář - silnoproud

Kód oboru: 26-51-H/02
Kategorie vzdělání:  
Střední odborné vzdělání s výučním listem (Kód: H)
Skupina oborů:  
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika   (Kód: 26)
Výstupní certifikát: výuční list
Délka studia: 3 roky

Zde si prohlédněte video oboru

Přihlášku ke studiu vyplňte zde

 

 

Charakteristika přípravy v oboru

 

Žáci rozlišují při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně. Naučí se připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení především v oblasti vysokého a velmi vysokého napětí. Provádějí v elektrorozvodné síti elektrické instalace, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání
- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok
- dodání stanovené dokumentace uchazečem v souladu § 60 zákona 561/2004 v platném znění, a uzavření smlouvy o vzdělávání
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti ve smyslu ,,Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání“ /211/2010/
( k posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrovaný
praktický lékař žáka s ohledem na požadavky oboru).
Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
Kategorizace
Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvociru v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji,
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Praktická část vyučování

Vzhledem k tomu, že praktické vyučování probíhá u soukromých subjektů, škola nezajišťuje vyučování pro žáky se zdravotním postižením, tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým.        

Uplatnění absolventů v oboru

 

Absolventi se uplatní při výkonu povolání elektrikář především se zaměřením pro silnoproud a v dalších příbuzných povoláních, ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení.

 


Předchozí stránka: Učební plán
Následující stránka: Učební plán