Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Poučení o ochraně osobních údajů - "Pověřenec"

Poučení o ochraně osobních údajů

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o., dále jen „škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zpracovává škola o žácích následující typy údajů za účelem poskytnutí vzdělávání:

- jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); číslo OP., státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední odborné škole ukončeno.
- kontaktní údaje /adresa žáka/zákonného zástupce žáka, telefon, e-mailová adresa/
- údaje o příslušnosti k zdravotní pojišťovně, popř. údaje o uzavřené pojistné smlouvě s pojišťovnou.

Dle nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se lze na školu obracet k uplatnění práv v oblasti osobních údajů prostřednictvím datové schránky, ID DS qfz449d, emailem na adrese sekretariat@soskv.cz nebo poštou na adrese Konečná 908/21, Karlovy Vary 360 05. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Poskytování osobních údajů žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka je zákonným požadavkem a máte povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat.

Typy údajů shromážděné za účelem poskytnutí vzdělávání správce uchovává v souladu se skartační lhůtou A45. Po uplynutí této lhůty jsou vymazány.

Jmenovaným pověřencem pro školu:
Mgr. Kateřina Lamiová,
info@soapodnikatel.cz, tel.: 353 224 373,
nám. V. Řezáče 5
360 09 Karlovy Vary


Předchozí stránka: Pracovní pozice pro učitele