Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Obecné informace a klasifikace ZZ

 

Závěrečné zkoušky obecné informace

Dle Školského zákona (561/2004 Sb.) zavedla povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

•Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.

•Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou.

•V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů a žák koná zk. na PC v učebně č.13. V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:

•U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.

•U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

•Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

•Téma praktické zkoušky stanovil ředitel školy ve spolupráci s firmou takto: Téma č. 1 - Praktická zk. ve firmě, u které se žák vzdělával. Téma obsahuje seznam zadání, ze kterého firma žákovi vybere zadání splnitelná s ohledem na délku zkoušky. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Počet dnů je stanoven NÚV.

•Pro ústní zkoušku stanovil ředitel školy 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

 

 

Klasifikace, náhradní termíny


Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník.
Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.


Opravné zkoušky a náhradní zkoušky


Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, zda chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

žádost o opravnou zkoušku ke stažení

 

Hodnocení a klasifikace žáků ZZ:


Při hodnocení výsledků vzdělávání se vědomosti a dovednosti jednotlivých částí zkoušky,   klasifikují pěti stupni prospěchu:

              1 - výborný

              2 - chvalitebný

              3 - dobrý

              4 - dostatečný

              5 - nedostatečný

 
Hodnocení a klasifikace ústního zkoušení: stupeň osvojení a jistoty, s níž žák učivo ovládá schopnost samostatného logického myšlení pro daný obor úroveň vyjadřování


Vědomosti, dovednosti a návyky se hodnotí jednotlivými stupni prospěchu takto:

Stupeň 1 - výborný  

Žák, který bezpečně ovládá učivo, projevuje se pohotově a má logické   myšlení, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou bez zásahu zkoušejícího. Jeho vnější projev je bez závad.

Stupeň 2 - chvalitebný  

Žák, který ovládá učivo, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, dovede bez potíží a správně odpovědět na danou podotázku, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí s občasným zásahem zkoušejícího.

Stupeň 3 - dobrý  

Žák ovládá v podstatě učivo tak, že na ně může bez obtíží odpovědět na základě vhodně položených podotázek, v myšlení je méně samostatný ale s pomocí zkoušejícího dokáže vysvětlit konkrétní problém, při vyjadřování k   řešení problému se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem zkoušejícího dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.

Stupeň 4 - dostatečný  

Žák, který má ve znalostech učiva zásadní mezery, takže na tyto znalosti a vědomosti nemůže navazovat, není samostatný, dopouští se zásadních chyb, které napravuje jen se značnou pomocí zkoušejícího, vyjadřuje se velice nejistě a nesprávně.

Stupeň 5- nedostatečný  

Žák, který má ve znalostech učiva takové mezery, že nemůže navázat na jakékoliv řešení problému, na otázky zkoušejícího nedokáže správně odpovědět, není schopen odpovědět ani s velkou pomocí zkoušejícího.


Zkušební otázky bloku „Obecný přehled ze světa práce“

- jsou v projevu žáka stanoveny s časovým limitem   2 až 4 minuty. Hodnocení   otázek ovlivňuje   celkové hodnocení projevu žáka max. v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje z odborného tématu, je klasifikován stupněm 5, i když z uvedeného bloku odpověděl správně.


Předchozí stránka: Závěrečné učňovské zkoušky
Následující stránka: Obecné informace a termíny ZZ