Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Karosář

Kód oboru:
23-55-H/02
Kategorie vzdělání:  
Střední odborné vzdělání s výučním listem (Kód: H)
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
Výstupní certifikát: výuční list
Délka studia:  
3 roky

Zde si prohlédněte video oboru

Přihlášku ke studiu vyplňte zde

 

 

Charakteristika přípravy v oboru

 

Žáci se naučí především opravovat karosérie a skříně vozidel a montovat jejich příslušenství. Základem je práce s jemnými plechy a kovovými profily: jejich dělení, tváření a spojování (šroubovými spoji, nýtováním, lepením a svařováním). V teoretickém vyučování získají dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznají druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. Při opravách karosérií a skříní vozidel si kromě práce s plechy osvojí i dovednosti seřizování a oprav jejich uzávěrů, zámků, mechanizmů ovládání oken apod., seřizování polohy pohyblivých dílů, zasklívání oken, demontáž a montáž dekorativních výplní a čalounění, nanášení izolačních a tlumicích vrstev a drobné opravy lakování. Po celkových opravách karosérií a opravách rovnáním měří a kontrolují jejich geometrii. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Praktické činnosti, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání
- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok
- dodání stanovené dokumentace uchazečem v souladu § 60 zákona 561/2004 v platném znění, a uzavření smlouvy o vzdělávání
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti ve smyslu "Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání“ /211/2010/
(k posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrovaný
praktický lékař žáka s ohledem na požadavky oboru).
Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
Kategorizace
- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.
- Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
- Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími
  stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Praktická část vyučování

Vzhledem k tomu, že praktické vyučování probíhá u soukromých subjektů, škola nezajišťuje vyučování pro žáky se zdravotním postižením, tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým.    

Uplatnění absolventů v oboru

 

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní především v dílnách a servisech v povolání karosář, při opravách částí karosérií a skříní silničních a kolejových vozidel, při jejich celkových opravách, montáži jejich příslušenství, jejich ošetřování a údržbě. Mohou se uplatnit také ve výrobě vozidel. Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.


Předchozí stránka: Učební plán
Následující stránka: Učební plán