Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Klempíř

Kód oboru:   23-55-H/01
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem (Kód: H)
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
Výstupní certifikát:   výuční list
Délka studia: 3 roky

 

Zde si prohlédněte video oboru

 

Přihlášku ke studiu vyplňte zde

 

 

Charakteristika přípravy v oboru

 

Žáci se naučí zhotovovat, montovat a opravovat výrobky pro klempířské konstrukce, tj. volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro ruční zpracování jemných plechů a profilů; volit, seřizovat a obsluhovat stroje a zařízení pro výrobu klempířských výrobků; volit materiály, polotovary, spojovací součásti, pomocné materiály a hmoty (např. pájky, tmely, lepidla, mazací prostředky apod.); volit technologické a pracovní postupy prací; ručně a strojně zpracovávat jemné plechy a profily na klempířské výrobky; montovat a opravovat výrobky a konstrukce; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst a zhotovovat pomocné dílenské náčrty klempířských výrobků a částí klempířských konstrukcí; provádět pomocné výpočty rozměrů klempířských výrobků a konstrukcí a spotřeby materiálu; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy. Obor je koncipován tak, aby bylo umožněno vytvoření specializovaného školního vzdělávacího programu klempíř stavební a klempíř strojní. V zaměření klempíř stavební se žáci naučí provádět stavební klempířské práce související se zastřešením a průčelím budov, tj. zhotovovat, montovat a udržovat prvky odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí, kovové krytiny střech, opláštění tepelných izolací, potrubí a technologických zařízení. V zaměření klempíř strojní se naučí provádět strojírenské klempířské práce, tj. zhotovovat, montovat a udržovat strojírenské klempířské výrobky (díly technických zařízení budov, strojů a strojních zařízení aj.).

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Praktické činnosti, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

lávání
- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání
- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok
- dodání stanovené dokumentace uchazečem v souladu § 60 zákona 561/2004 v platném znění, a uzavření smlouvy o vzdělávání
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti ve smyslu ,,Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání“ /211/2010/
(k posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrovaný
praktický lékař žáka s ohledem na požadavky oboru).
Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
Kategorizace
- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.
- Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
- Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.


Praktická část vyučování

Vzhledem k tomu, že praktické vyučování probíhá u soukromých subjektů, škola nezajišťuje vyučování pro žáky se zdravotním postižením, tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým.      

Uplatnění absolventů v oboru

 

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních a strojírenských firmách v povoláních stavební nebo strojní klempíř při provádění odborných klempířských prací. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti klempířství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.


Předchozí stránka: Učební plán
Následující stránka: Učební plán