Dokumenty výchovného poradce

Tyto dokumenty slouží pro potřeby školy, rodičů a žáků. Jsou souhrnem návodů a opatření k porozumění fenoménu šikany, možnostem, jak jí předcházet a jak na ni efektivně reagovat, pokud k jejímu výskytu dojde.
Dokumenty řeší primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
b) záškoláctví
c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
e) spektrum poruch příjmu potravy
f) negativní působení sekt
g) sexuální rizikové chování

Rodičům je také k dispozici dokument: „Strategie předcházení školní neúspěšnosti a Krizový plán školy", který popisuje konkrétní řešení vzniklého problému.

Dokumenty jsou vydávány v souladu s charakterem naší školy:

Počet žáků: cca 150
Kontakt: tel.: +420 620 368 189,
e-mail : sekretariat@soskv.cz, volny@soskv.cz
www.soskv.cz

Školní poradenské pracoviště:
Ing. Jiří Juránek - ředitel školy
Mgr. Martin Volný - výchovný poradce, ŠMP
Třídní učitelé

Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s odborníky a odbornými centry. Je možné ho navštívit v pracovní době od 8,00hod.

Dokumenty:

Minimální preventivní program
Krizový plán školy
Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Školní program proti šikanování
Šikanování učitelů
Seznam použité literatury a užitečné odkazy

 


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.