Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace, opis

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace se postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb. a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR pro Školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 31 479/1999-14 ze dne 8. listopadu 1999 platného od 01.01. 2000.

K vyřízení žádosti žadatel:
• Předloží žádost o požadovaný dokument, písemně nebo elektronickou formou /viz. vzor/.
• Provede platbu na účet školy

Sazebník náhrad:

Při vyřizování ústní žádosti o informaci:

• podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů - zdarma
• informace podaná na základě zveřejnění (internet, vývěska apod.) - zdarma
• informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy - zdarma

Při vyřizování písemné žádosti o informaci:
• písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání

   A4 jednostranně - 3,00,-Kč
   A4 oboustranně -  4,00,-Kč
   A3 jednostranně - 4,00,-Kč
   A3 oboustranně -  6,00,-Kč
• digitální médium - 15,-Kč
• kopie vysvědčení, mat. vysvědčení, výučního listu - 500,-Kč

Vzor žádosti v sekci: O nás/Dokumenty/Žádosti

Způsob vybírání náhrad:
Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit v předstihu.
Převodem z účtu na účet školy: 115-3714650287/0100
VS.:                                              Rodné číslo žáka
KS.:                                              3558
Popis platby:                                Jméno žáka- opis dokumentu

• po přijetí příslušné částky na účet školy se provede vypracování požadovaného dokumentu, ve správní lhůtě

Výše úhrady za poskytnutí informace:
• výši úhrady určí odborná asistentka školy, která informaci poskytuje, podle tohoto sazebníku
• Kontakt: sekretariat@soskv.cz
• Tel.: 602 368 189

 Platnost ze dne 1.1.2022        Schválil ředitel školy Ing. Jiří Juránek

 

 


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.