Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Obecné informace

Žáci jsou povinni sledovat své termíny zkoušek na těchto stránkách. Škola nenese zodpovědnost za nedodržení termínů a všech náležitostí ze strany žáka.

Další informace naleznete na     www.novamaturita.cz

Termíny vydávání vysvědčení.
V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení, po ukončení prvního pololetí   škola vydá místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky.

 

Den, kdy žák střední školy přestává být žákem střední školy
 
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 

1. Žáci posledního ročníku střední školy

1.1. žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, vněmž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku (§ 75 odst. 3) respektive maturitní zkoušku (§ 81 odst. 10), tj. dnem vydání vysvědčení o maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce  

1.2. nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku (§ 75 odst. 3) respektive jednu nebo obě části maturitní zkoušky (§ 81 odst. 10) vřádném termínu úspěšně, přestává být žákem školy 30. června roku, vněmž měl vzdělávání řádně ukončit; tomuto žákovi nelze povolit opakování ročníku, avšak lze využit institutu přijetí do vyššího ročníku (§ 63)

1.3. nekonal-li žák závěrečnou zkoušku (75 odst. 3) respektive jednu nebo obě části maturitní zkoušky (81 odst. 10) vřádném termínu, protože neprospěl zvíce jak 2 povinných předmětů, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku; tento žák může nejpozději do 30. června podat žádost o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2)

- pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje ve vzdělání

- pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, která se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí; vpřípadě, že se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 30. června příslušného školního roku

1.4. nekonal-li žák závěrečnou zkoušku (75 odst. 3) respektive jednu nebo obě části maturitní zkoušky (81 odst. 10) vřádném termínu, protože neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze vprvním pololetí, koná ztěchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy (§ 69 odst. 7) tj. 25.6. příslušného školního roku, avšak žákem školy přestává být také již 30. června příslušného školního roku

i tento žák může nejpozději poslední den, kdy je žákem školy, tzn. 30. června příslušného školního roku požádat o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2)

- pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje ve vzdělání

- pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, která se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí; vpřípadě, že se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 30. června příslušného školního roku

1.5. nekonal-li žák závěrečnou zkoušku (75 odst. 3) respektive jednu nebo obě části maturitní zkoušky (81 odst. 10) vřádném termínu, protože nemohl být hodnocen na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, tj. 25.6. příslušného školního roku, pokud žák chce maturovat v podzimním zkušebním období,  a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku, není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl (§69 odst. 6); tento žák přestává být žákem školy již 30. června příslušného školního roku i přes skutečnost, že náhradní termín může být stanoven vdobě do konce září

i tento žák může nejpozději poslední den, kdy je žákem školy, tzn. 30. června příslušného školního roku požádat o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2)

- pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje ve vzdělání

- pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, která se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí; vpřípadě, že se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 30. června příslušného školního roku