Závěrečné zkoušky

10
čen
10.6. 2024
7:40 Písemná část učňovské zkoušky
7:40 Písemná část učňovské zkoušky
10
čen
10.6. 2024
Vydání vysvědčení 3. ročníků učebních oborů
Vydání vysvědčení 3. ročníků učebních oborů
12. - 13.6. 2024
12
|
13
čen
Praktická část učňovské zkoušky (na pracovišti OV)
Praktická část učňovské zkoušky (na pracovišti OV)
19. - 20.6. 2024
19
|
20
čen
7:30 Ústní část učňovské zkoušky
7:30 Ústní část učňovské zkoušky

Výsledky praktické a písemné části ZZ 

Harmonogram ústní části ZZ  

Obecné informace

Dle Školského zákona (561/2004 Sb.) byla zavedena povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.  

Klasifikace, náhradní termíny

Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V  případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z  každé zkoušky.

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, zda chce opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Žádost o opravnou zkoušku závěrečné učňovské zkoušky

Žádost o zkoušku v náhradním termínu závěrečné učňovské zkoušky

Hodnocení a klasifikace žáků ZZ:

Při hodnocení výsledků vzdělávání se vědomosti a dovednosti jednotlivých částí zkoušky, klasifikují pěti stupni prospěchu:

              1 - výborný

              2 - chvalitebný

              3 - dobrý

              4 - dostatečný

              5 - nedostatečný

Hodnocení a klasifikace ústního zkoušení: stupeň osvojení a jistoty, s níž žák učivo ovládá schopnost samostatného logického myšlení pro daný obor úroveň vyjadřování

Vědomosti, dovednosti a návyky se hodnotí jednotlivými stupni prospěchu takto:

Stupeň 1 - výborný  

Žák, který bezpečně ovládá učivo, projevuje se pohotově a má logické   myšlení, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou bez zásahu zkoušejícího. Jeho vnější projev je bez závad.

Stupeň 2 - chvalitebný  

Žák, který ovládá učivo, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, dovede bez potíží a správně odpovědět na danou podotázku, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí s občasným zásahem zkoušejícího.

Stupeň 3 - dobrý  

Žák ovládá v podstatě učivo tak, že na ně může bez obtíží odpovědět na základě vhodně položených podotázek, v myšlení je méně samostatný ale s pomocí zkoušejícího dokáže vysvětlit konkrétní problém, při vyjadřování k   řešení problému se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem zkoušejícího dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.

Stupeň 4 - dostatečný  

Žák, který má ve znalostech učiva zásadní mezery, takže na tyto znalosti a vědomosti nemůže navazovat, není samostatný, dopouští se zásadních chyb, které napravuje jen se značnou pomocí zkoušejícího, vyjadřuje se velice nejistě a nesprávně.

Stupeň 5- nedostatečný  

Žák, který má ve znalostech učiva takové mezery, že nemůže navázat na jakékoliv řešení problému, na otázky zkoušejícího nedokáže správně odpovědět, není schopen odpovědět ani s velkou pomocí zkoušejícího.

Zkušební otázky bloku „Obecný přehled ze světa práce“

- jsou v projevu žáka stanoveny s časovým limitem   2 až 4 minuty. Hodnocení   otázek ovlivňuje   celkové hodnocení projevu žáka max. v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje z odborného tématu, je klasifikován stupněm 5, i když z uvedeného bloku odpověděl správně.

Otázky ze světa práce pro obory vzdělání kategorie H

 


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.