Autotronik

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí diagnostikovat s použitím moderních přístrojů technický stav motorových vozidel, seřizovat, opravovat, provádět údržbu, servisní činnosti a zkoušky jejich agregátů, stanovovat potřebu a způsoby provedení oprav, plánovat potřebu náhradních dílů apod. Musí proto mít značné teoretické vědomosti, a to jak technické (dobře znát různé součásti vozidel, principy jejich funkce a možnosti závad, principy, funkci a použití diagnostických přístrojů), tak z oblasti ekonomiky a plánování automobilového opravárenství. V dílnách si osvojí základní řemeslné dovednosti: naučí se základům ručního zpracování kovů a nekovových materiálů, základům montážních prací a diagnostickým postupům, v laboratořích dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností efektivitu vynaložených nákladů a možné vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí. 

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Fyzika, Matematika, Anglický jazyk, Praktické činnosti. 

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

 

Praktická část vyučování

Vzhledem k tomu, že praktické vyučování probíhá u soukromých subjektů, škola nezajišťuje vyučování pro žáky se zdravotním postižením, tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým.

Organizace výuky:

Denní forma studia

Žáci docházejí denně na vyučování.
V 1.ročníku 1x za čtrnáct dnů probíhá praktické vyučování v rozsahu dvou dnů
Ve 2. a 3.ročníku týden teoretického vyučování střídá týden praktického vyučování
Ve 4. ročníku probíhá pouze teoretické vyučování

 

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci připravení především diagnostikovat a posuzovat technický stav silničních vozidel, stanovovat potřebu oprav silničních vozidel a jejich rozsah, seřizovat, ošetřovat, opravovat a provádět jízdní zkoušky opravených vozidel, volit způsob přezkoušení a předání vozidla, zjišťovat při pohovoru se zákazníky pravděpodobné závady vozidel a odhadovat předpokládanou cenu opravy, zpracovávat dokumentaci o přijetí vozidla do opravy a předávat opravená vozidla zákazníkům; mohou tedy pracovat jako technici, automechanici a řídící pracovníci v autoservisech, v dílnách dopravních, zemědělských a jiných firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, jako prodejci automobilní techniky apod. Mohou se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel či v organizaci uvedených činností. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech automobilního, případně strojírenského či elektrotechnického zaměření, nebo i v oborech informatiky a výpočetní techniky.

Autotronik - přehled předmětů v jednotlivých ročnících:

39-41-L/01 AUTOTRONIK

   

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

ČJL

Český jazyk a lit.

2

2

2

4

10

AJ

Anglický jazyk

2

2

2

4

10

ON

Občanská nauka

0

0

1

2

3

D

Dějepis

2

0

0

0

2

F

Fyzika

2

2

0

0

4

CHE

Chemie

0,5

0

0

0

0,5

ZEK

Základy ekologie

0,5

0

0

0

0,5

M

Matematika

3

2

2

3

10

TV

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

IT

Informační tech.

1

1

1

1

4

EK

Ekonomika

0

0

0

3

3

MV

Motorová vozidla

2

2

2

3

9

TEC

Technologie

1

1

1

3

6

ZS

Základy strojnictví

2

0

0

0

2

TD

Technická dokumentace

2

1

0

0

3

TCM

Technická mechanika

1

1

1

0

3

ELT

Elektrotechnika

2

0

0

0

2

ELP

Elektrické příslušenství

0

0

1

2

3

E

Elektronika

0

0

1

2

3

ŘMV

Řízení mot. vozidel

0

0

0

1

1

OV

Odborný výcvik

6

17,5

17,5

0

41

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. Informace určená zejména pro lékaře schvalující zdravotní způsobilost:


Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.