Klempíř

Charakteristika přípravy v oboru 

Žáci se naučí zhotovovat, montovat a opravovat výrobky pro klempířské konstrukce, tj. volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro ruční zpracování jemných plechů a profilů; volit, seřizovat a obsluhovat stroje a zařízení pro výrobu klempířských výrobků; volit materiály, polotovary, spojovací součásti, pomocné materiály a hmoty (např. pájky, tmely, lepidla, mazací prostředky apod.); volit technologické a pracovní postupy prací; ručně a strojně zpracovávat jemné plechy a profily na klempířské výrobky; montovat a opravovat výrobky a konstrukce; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. žáci se naučí číst a zhotovovat pomocné dílenské náčrty klempířských výrobků a částí klempířských konstrukcí; provádět pomocné výpočty rozměrů klempířských výrobků a konstrukcí a spotřeby materiálu; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy. Obor je koncipován tak, aby bylo umožněno vytvoření specializovaného školního vzdělávacího programu klempíř stavební a klempíř strojní. V zaměření klempíř stavební se žáci naučí provádět stavební klempířské práce související se zastřešením a průčelím budov, tj. zhotovovat, montovat a udržovat prvky odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí, kovové krytiny střech, opláštění tepelných izolací, potrubí a technologických zařízení. V zaměření klempíř strojní se naučí provádět strojírenské klempířské práce, tj. zhotovovat, montovat a udržovat strojírenské klempířské výrobky (díly technických zařízení budov, strojů a strojních zařízení aj.).

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Praktické činnosti, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Praktická část vyučování

Vzhledem k tomu, že praktické vyučování probíhá u soukromých subjektů, škola nezajišťuje vyučování pro žáky se zdravotním postižením, tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým.      

Uplatnění absolventů v oboru 

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních a strojírenských firmách v povoláních stavební nebo strojní klempíř při provádění odborných klempířských prací. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti klempířství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

Klempíř - přehled předmětů v jednotlivých ročnících

23-55-H/01 KLEMPÍŘ

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

ČJL

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

AJ

Anglický jazyk

2

2

2

6

SN

Společenskovědní nauka

1

1

1

3

F

Fyzika

1

1

1

3

CHE

Chemie

0,5

0

0

0,5

ZEK

Základy ekologie

0,5

0

0

0,5

M

Matematika

2

2

1

5

TV

Tělesná výchova

1

1

1

3

PSP

Práce s počítačem

1

1

1

3

EK

Ekonomika

0

0

2

2

TD

Technická dokumentace

1

1

1

3

ZS

Základy strojnictví

2

1

0

3

TEC

Technologie

1

2

2

5

MTR

Materiály

0

2

0

2

SK

Stavební konstrukce

0

1

1

2

OV

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. Informace určená zejména pro lékaře schvalující zdravotní způsobilost:

Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.