Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Stavební provoz

 

Kód oboru:   36-44-L/51
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou nástavbové
  studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů (Kód: L/5)
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce
Délka studia:         2 roky denní studium
   

           

       

   Zde si prohlédněte video oboru

Přihlášku ke studiu vyplňte zde

         

Charakteristika přípravy v oboru

 

Žáci se naučí zajišťovat přípravu a realizaci investičních akcí, zpracovávat projektovou dokumentaci jednoduchých stavebních objektů pozemních staveb, řídit stavební a montážní práce. Příprava a realizace investičních akcí zahrnuje zvládnutí základních dovedností souvisejících s investorskou přípravou staveb, tj. územní plánování, územní rozhodnutí, územní řízení o umístění stavby, projekt stavby, stavební řízení a povolování staveb, kolaudace staveb, státní stavební dohled, technický dozor investora a autorský dozor projektanta. Žáci získají znalosti stěžejních právních norem platných ve stavebnictví a schopnost je uplatňovat při jednání s účastníky výstavby a při stavebním řízení. Zpracování projektové dokumentace zahrnuje provádění předprojektové přípravy, zhotovení projektové dokumentace, posouzení statické funkce jednoduchých konstrukčních prvků stavebních konstrukcí z oceli a dřeva, kalkulace nákladů a fakturace, návrh zařízení staveniště a vypracování časového harmonogramu průběhu prací.Řídit stavební a montážní práce zahrnuje výrobní přípravu a kalkulace, vytýčení a převzetí staveniště, využití stavebních strojů a strojních zařízení, posouzení vlastností a kvality stavebních materiálů, kontrolu dodržování technologických a pracovních postupů, řízení stavebních prací, stanovení potřeby materiálů a počtu pracovníků, vedení dokumentace staveb, evidenci materiálů a výrobků, sledování a hodnocení množství a kvality vykonané práce, omezování negativních vlivů vykonávaných činností na životní prostředí.

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení tříletého oboru vzdělávání ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem
- vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, nebo ověřená kopie a uzavřená smlouva o vzdělávání
- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání stavební technik ve stavební výrobě, přípravě a provádění staveb, při provádění projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží a na úseku správním. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách stavebních zaměření.


Předchozí stránka: Večerní
Následující stránka: Denní