Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Žádost o kopii dokumentu

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace se postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb. a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR pro Školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 31 479/1999-14 ze dne 8. listopadu 1999 platného od 01.01. 2000.

K vyřízení žádosti žadatel:
• Předloží žádost o požadovaný dokument, písemně nebo elektronickou formou /viz. vzor/.
• Provede platbu na účet školy

Sazebník náhrad

Při vyřizování ústní žádosti o informaci:

• podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů - zdarma
• informace podaná na základě zveřejnění (internet, vývěska apod.) - zdarma
• informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy - zdarma

Při vyřizování písemné žádosti o informaci:
• písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby                 vyhledávání A4 jednostranně - 3,00,-Kč
                      A4 oboustranně - 4,00,-Kč
                      A3 jednostranně - 4,00,-Kč
                      A3 oboustranně - 6,00,-Kč
• digitální médium - 15,-Kč
• kopie vysvědčení, mat. vysvědčení, výučního listu- 500,-Kč

Způsob vybírání náhrad:
Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit v předstihu
Převodem z účtu na účet školy: 115-3714650287/0100
VS.: rodné číslo žáka
KS.: 3558
Popis platby: Jméno žáka- opis dokumentu

• po přijetí příslušné částky na účet školy se provede vypracování požadovaného                  dokumentu, ve správní lhůtě

Výše úhrady za poskytnutí informace:
• výši úhrady určí odborná asistentka školy, která informaci poskytuje, podle tohoto            sazebníku
• Kontakt: sekretariat@soskv.cz
• Tel.: 602 368 189

 

Platnost dne 1.1.2017

Schválil ředitel školy Ing. Jiří Juránek

 

 

Vzor žádosti:

Jméno a příjímení. . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .

e-mail.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Věc: Žádost o opis - stejnopis

Žádám Vás o zhotovení stejnopisu výučního listu / maturitního vysvědčení z důvodu ztráty.
Studium jsem ukončil na Vaší škole ve školním roce : . . . . . . . . . . . . . . .

v oboru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Děkuji za vyřízení ..............................

Platbu na účet školy jsem provedl dne:........................

 


Předchozí stránka: Zapůjčené tituly ze školní knihovny
Následující stránka: Dokumenty Výchovného poradce